Slobodan pristup informacijama

Slobodan pristup informacijama

Park Prirode Piva

Poštovani posjetioci,

 

Pristup informacijama u posjedu organa vlasti zasniva se na načelima slobodnog pristupa informacijama, transparentnosti rada organa vlasti, prava javnosti da zna, ravnopravnosti i jednakosti i ostvaruje se na nivou standarda koji su sadržani u potvrđenim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i slobodama i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava.

 
Svako domaće i strano fizičko i pravno lice ima pravo na pristup infoprmacijama, bez obaveze da navodi razloge i objašnjava interes traženja informacija.“
 
( Čl.2 i čl. 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ( „Sl. list CG“, br. 44/2012 i 30/2017))

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtjevima za slobodnim pristupom informacijama za Park prirode “Piva”:

Marija Bakrač, odgovorni referent za turizam, ruralni razvoj, projektni menadžment i marketing

e-mail: parkpiva@yahoo.com